KISHORE BHARATI BHAGINI NIVEDITA COLLEGE
KISHORE BHARATI BHAGINI NIVEDITA COLLEGE
KISHORE BHARATI BHAGINI NIVEDITA COLLEGE
KISHORE BHARATI BHAGINI NIVEDITA COLLEGE

3. Sri Debasish Das
2. Sri Prabir Sardar
3. Sri Raja Mukherjee
4. Sri Asish Chakraborty
5. Smt. Kajal Sardar
6. Sri Sambhunath Chakraborty
7. Sri Shyam Dhanuk
8. Sri Basudev Banerjee
9. Sri Partha Sarathi Sarkar